Imprezy firmowe w nowym reżimie sanitarnym

Porady

Jeśli organizujesz wesele lub przyjęcie okolicznościowe w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom na podstawie wytycznych  
Ministerstwa Rozwoju  wraz z Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wytyczne dla organizatorów imprezy np. firmy:

 • Dostosowanie liczby zaproszonych gości do nowych wytycznych związanych z dopuszczalną liczbą osób w trakcie imprezy, obecnie maksymalnie to 150 osób.
 • Poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 • Poinformowanie gości o wytycznych dotyczących zasad panujących w miejscu imprezy np. odkażanie rąk jak najczęściej każdorazowo po kontakcie z poręczami i in. przedmiotami publicznymi, częste mycie rąk, kichanie/ kaszlenie w zgięcie łokcia, wyrzucanie zużytych chusteczek higienicznych do zamykanego pojemnika, zachowanie dystansu między osobami, zalecane noszenie maseczek, nieużywanie suszarek do rąk oraz do włosów.
 • Zdalne mierzenie temperatury wybranym losowo osobom. Goście z wysoką temperaturą tj. pow. 38 st. i/lub objawami dla SARS-CoV-2 mogą nie zostać wpuszczeni do budynku.
 • Zapewniamy płyn dezynfekcyjny: w restauracji na barze,  w 8 toaletach publicznych, przed WC przy koszyczku ratunkowym, na stoliku recepcyjnym przy wejściu do restauracji, w s. kominkowej,  przy wejściu do budynku, na 4 kondygnacjach przy windzie oraz dla personelu na zapleczu.
 • Dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zapewnienie, aby – w miarę możliwości – przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych.

Chcesz zorganizować event firmowy?
Zależy Ci na bezpieczeństwie?

Jesteś we właściwym miejscu.
Zarezerwuj dogodny termin!

Bezpieczna organizacja imprezy/spotkania – wytyczne dla właścicieli obiektu/ pracodawców:

 1. Umieszczenie przy wejściu do obiektu oraz w różnych częściach obiektu, w widocznych miejscach – informacji, że rekomenduje się: zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 2 metry), częste mycie rąk;  dezynfekcji rąk, noszenia maseczek; 
 2. Umieszczono w na stoliku recepcyjnym potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk.
 4. Zapewniamy pracownikom, gościom oraz innym osobom z zewnątrz płyny dezynfekcyjne m.in. w restauracji na barze,  w 8 toaletach publicznych, przed WC przy koszyczku ratunkowym, na stoliku recepcyjnym przy wejściu do restauracji, w s. kominkowej,  przy wejściu do budynku, na 4 kondygnacjach przy windzie, dla personelu: na zapleczu kuchennym przy wejściu zewn., na rozdzielni kelnerskiej, na barze, w szatni i WC dla pracowników.
 5. Przy każdym dozowniku znajdują się instrukcje odkażania rąk, w na stoliku recepcyjnym, przy wejściu do budynku, w WC znajdują się wszystkie wymagane instrukcje
 6. Zorganizowanie, w miarę możliwości,  szatni w ten sposób, aby odzież wierzchnia poszczególnych gości nie stykała się (np. co drugi wieszak).
 7. Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, zapewnienie w toaletach jednorazowych ręczników papierowych.
 8. Ustalenie zasad dotyczących liczby osób przebywających w toalecie, mając na uwadze dystans społeczny 2 metry.
 9. W miarę możliwości organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego lub rotacyjnego.
 10. Dopilnowanie, aby filtry do klimatyzacji były regularnie czyszczone zgodnie z instrukcjami producenta.
 11. Jeżeli klimatyzowane powietrze jest używane do wentylacji – minimalizacja recyrkulacji, na ile to możliwe.
 12. Rekomenduje się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń.
 13. Zwiększenie częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty.
 14. Przestrzenie samoobsługowe np. „wiejskie stoły, bary, bary kawowe pod opieką osoby do obsługi tych miejsc.
 15. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce np. za pomocą oznaczeń na podłodze.
 16. Dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski.
 17. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.  Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 18. Monitorowanie przestrzegania procedur oraz wytycznych przez pracowników oraz interesantów/ gości.
 19. Klucze do pokoi odkażane są przed wydaniem nowym gościom
 20. Zapewnienie służbom porządkowym sprzętu, środków czystościowych oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni.
 21. Po każdej imprezie następuje rutynowe sprzątnięcie obiektu (tekstylia prane w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu prane i dostarczane w reżimie sanitarnym wykonywane  przez profesjonalną pralnię);  dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych, sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.
 22. Organizacja kilku imprez w jednym czasie w tym samym obiekcie jest możliwa pod warunkiem zapewnienia, że grupy nie stykają się ze sobą; toalety, korytarze, szatnie są odrębne dla każdej z grup, nie wchodzą też one jednym wejściem, lub jeśli wchodzą, to pory wejścia są inne, tak, aby grupy nie stykały się ze sobą.
 23. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny/mailowy/wideokonferencje.
 24. Ograniczenie kontaktów z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz – w jak największym stopniu wykorzystywanie zdalnych środków komunikacji.
 25. Ograniczenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z powierzchni wspólnych.
 26. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe, nie angażowanie w bezpośredni kontakt z  interesantami/gośćmi osób przewlekle chorych.

Wytyczne dla pracowników/ obsługi:

 • Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.
 • Zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 2 metry).
 • Przestrzegać zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 • Jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia (nie zaleca się używania klimatyzacji), wyznaczona jest osoba pilnująca wietrzenia
 • Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie odżywiać się.
 • Śledzić oraz stosować się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
 • W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi zaleca się noszenie maseczek i/lub przyłbic  oraz rękawiczek – lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 • Stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie.

Wytyczne dla klientów/dostawców/podwykonawców/ekip przygotowujących imprezy i pracujących na miejscu w czasie imprezy:

 • Nosić osłonę nosa i ust (w przypadku dostawców/podwykonawców/ekip przygotowujących imprezę zapewnienie środków ochrony osobistej we własnym zakresie).
 • Ograniczyć spożywanie posiłków w miejscu montaży/demontaży.
 • Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 2 metry).
 • Ograniczyć do niezbędnego minimum czas załatwienia sprawy; organizowanie montaży/demontaży, minimalizując kontakty i mijanie się ekip wykonawczych.
 • Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/współpracownika

 1. Pracownicy/współpracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika/współpracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym (prywatnym, sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik ten powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 4.  Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa lub innej osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym kontakcie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej lub zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod nr 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników,  gości oraz innych osób  z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał pracownik/interesant i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Informacja na stronie Ministerstwa

Szybki kontakt Zamów ofertę